منابع امتحان جامع نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰


مواد امتحان جامع نیمسال دوم 1399-1400

رشته و گرایش مواد آزمون
مدیریت اطلاعات و دانش  دانلود
گرایش بازیابی اطلاعات و دانش  دانلود
علوم ارتباطات دانلود
گروه  تربیت بدنی(کلیه گرایش ها) دانلود
گروه زبان های خارجی(زبان وادبیات انگلیسی ) دانلود
گروه زبان های خارجی(اموزش زبان انگلیسی ) دانلود
گروه زبان های خارجی( زبان شناسی همگانی) دانلود
برنامه ریزی درسی دانلود
مشاوره دانلود
فلسفه و تعلیم و تربیت دانلود
زبان و ادبیات فارسی دانلود
زبان و ادبیات عرب دانلود
فرهنگ و زبان های باستان دانلود
ادبیات فرانسه دانلود
آموزش زبان المانی دانلود
گروه جغرافیا(کلیه رشته و گرایش) دانلود
گروه روانشناسی عمومی دانلود
گروه باستان شناسی (کلیه رشته و گرایش) دانلود
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانلود
جامعه شناسی سیاسی دانلود
جامعه شناسی فرهنگی دانلود
 جامعه شناسی ورزشی دانلود
جمعیت شناسی دانلود
گروههای اجتماعی دانلود
مسائل اجتماعی دانلود
منابع دروس مشترک همه گرایشها(گروه جامعه شناسی و علوم اجتماعی و جمعیت شناسی) دانلود
تاریخ(کلیه گرایش ها) دانلود
روانشناسی کودکان استثنایی دانلود
روانشناسی تربیتی دانلود