علوم اجتماعی و جامعه شناسی

دکتر عاصمه قاسمی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

دکتری تخصصی: علوم اجتماعی-جامعه شناسی

 

روز های حضور در دانشکده جهت مراجعه دانشجویان در بهار1400 ساعت های حضور در دانشکده
دو شنبه 8:30الی 15:00  گروه
چهار شنبه

8:30الی 13:00  گروه

 


اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

علوم اجتماعی، چنانکه از موضوع آن بر می‌آید، شامل آن دسته از علوم می‌باشد که مربوط به زندگی اجتماعی ما انسان‌ها می‌باشد. در مقایسه با علوم طبیعی که موضوع مورد مطالعه آن طبیعت می‌باشد، در علوم اجتماعی، اجتماع و جامعه، موضوع مورد مطالعه (ابژه) و محققان و اندیشمندان به عنوان شناسنده (سوژه) به حساب می آیند. در مراکز علمی عنوان علوم بشری عام‌تر و کلی‌تر از علوم اجتماع ی می‌باشد و علوم اجتماعی بسته به شرایط و نیازهای هر جامعه..... ادامه مطلب


مدیران گروه رشته در ادوار گذشته

نام و نام خانوادگی‌ مرتبه علمی‌ مدیریت گروه‌
دکتر غلامعباس توسلی استاد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
دکتر مصطفی ازکیا استاد مطالعات زنان و خانواده
دکتر باقر ساروخانی استاد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
دکتر علیرضا کلدی استاد علوم اجتماعی و جامعه شناسی
دکتر سید محمد سید میرزائی استاد جمعیت شناسی-مردم شناسی
دکتر منصور وثوقی استاد پژوهش علوم اجتماعی
دکتر بهرام قدیمی دانشیار علوم اجتماعی و جامعه شناسی

 


اعضای هیات علمی گروه

علوم اجتماعی و جامعه شناسی مطالعات زنان دکتر خدیجه ذوالقدر استادیار تمام وقت  
علوم اجتماعی- جامعه شناسی
دکتر مهرداد نوابخش استاد تمام وقت  
دکتر عاصمه قاسمی استادیار تمام وقت  
دکتر بدری برندگی استادیار تمام وقت  
دکتر بهرام قدیمی دانشیار تمام وقت روز های حضور شنبه ۹ الی ۱۴ و چهارشنبه ۹ الی ۱۸

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه
دکتر مصطفی ازکیا علوم اجتماعی – جامعه شناسی استاد
دکتر غلامعباس توسلی علوم اجتماعی و جامعه شناسی استاد
دکتر باقر ساروخانی علوم اجتماعی – جامعه شناسی استاد
حسن سرایی علوم اجتماعی – جامعه شناسی استاد
دکتر علیرضا کلدی علوم اجتماعی – جامعه شناسی استاد
دکتر منصور وثوقی پژوهش علوم اجتماعی استاد
دکتر سید محمد سید میرزائی جمعیت شناسی استاد
دکتر محمدصادق مهدوی پژوهش علوم اجتماعی استاد
دکتر سیف اله سیف الهی علوم اجتماعی – جامعه شناسی دانشیار
دکتر حبیب اله زنجانی علوم اجتماعی – جامعه شناسی دانشیار