علوم اجتماعی و جامعه شناسی


اهداف تأسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

علوم اجتماعی، چنانکه از موضوع آن بر می‌آید، شامل آن دسته از علوم می‌باشد که مربوط به زندگی اجتماعی ما انسان‌ها می‌باشد. در مقایسه با علوم طبیعی که موضوع مورد مطالعه آن طبیعت می‌باشد، در علوم اجتماعی، اجتماع و جامعه، موضوع مورد مطالعه (ابژه) و محققان و اندیشمندان به عنوان شناسنده (سوژه) به حساب می آیند. در مراکز علمی عنوان علوم بشری عام‌تر و کلی‌تر از علوم اجتماع ی می‌باشد و علوم اجتماعی بسته به شرایط و نیازهای هر جامعه..... ادامه مطلب


مدیران گروه رشته در ادوار گذشت


اعضای هیات علمی گروه


اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه