تاریخ و باستان شناسی

نام و نام خانوادگی:

مرتبه دانشگاهی:

دکتری تخصصی:

روزهای حضور در دانشکده ساعت‌های حضور در دانشکده
   
   
   
   

 

 


رشته تاریخ تنها گردآوری روایات و مقایسه آنها و شناخت "واقعیت" حوادث گذشته نیست. ورای این کار، نظر به توجیه و تفسیر این واقعیات دارد که بین جزئیات رابطه برقرار می‌کند و آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این کار در واقع عبارت از تجدید بنای گذشته است به کمک مصالح و موادی که اینجا و آنجا از بقایای آوار حوادث باقی مانده است." در واقع علم تاریخ تحولات گذشته جامعه انسانی را که می‌تواند زمینه سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی یا فرهنگی داشته باشد، مورد مطالعه قرار می‌دهد. به همین دلیل رشته بسیار گسترده‌ای است و اشتباه است که آن را صرفاً مطالعه مواد خام تاریخی بدانیم بلکه دانشجو فرا می‌گیرد که چگونه از تحلیل و تلفیق مواد خام تاریخی به نتایج علمی برسد. ادامه مطلب.....


اعضای هیأت علمی گروه

باستان شناسی دکتر هایده خمسه استادیار مأمور
تاریخ دکتر سینا فروزش استادیار تمام وقت
دکتر جواد هروی استادیار تمام وقت

مدیران گروه رشته در ادوار گذشته

نام و نام خانوادگی رشته از سال تا سال
دکتر رضا شعبانی گروه تاریخ و باستان شناسی    
       
       
       

 


اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

دکتر رضا شعبانی تاریخ استاد
دکتر غلامحسین زرگری نژاد تاریخ استاد
دکتر عطاالله حسنی تاریخ دانشیار
دکتر احسان اشراقی تاریخ استاد