کارکنان دانشکده

‌‌‌‌‌‌‌کارکنان دانشکده

امور اداری

 تلفن -داخلی

خانم بهبودی

امور دفتری و اداری

3110

آقای تاج آبادی

رئیس اداره امور آموزش و دانش آموختگان

44865159

آقای مرتضائی

رئیس اداره امور فرهنگی و دانشجویی

3347

کارشناسان گروه‌های آموزشی

آقای نصیری

روانشناسی شخصیت، مشاوره و راهنمایی، روانشناسی کودکان استثنایی، علوم اجتماعی، جمعیت شناسی

3004

آقای محمودی

گروه‌های ادبیات فارسی - عربی - فرهنگ و زبان های باستان -ارشد  و دکتری مجموعه زبان های خارجی

3047

خانم اقا جانی   3004
خانم فرزانمهر مجموعه کارشناسی زبان های خارجی  

آقای موسی

روانشناسی بالینی، یاستان شناسی، پژوهش علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی

3004

آقای میرزایی

تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایش‌ها)

3004

آقای فائض

تاریخ، روانشناسی تربیتی، علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، آموزش پیش از دبستان)، فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی

3060

خانم محمدی

جغرافیا (کلیه گرایش‌ها)

3060

آقای عباسی

جامعه شناسی (کلیه گرایش‌ها)، جامعه شناسی ورزشی، مطالعات زنان (کلیه گرایش‌ها)

3047

خانم سید رضایی

علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسی عمومی، علوم اجتماعی - مردم شناسی

 

آقای داوری

خدمات ماشینی

3007
  اداره فرهنگی و دانشجویی  

خانم صحافزاده

متصدی امور فرهنگی و دانشجویی

3347

امور فارغ التحصیلان

آقایدراقچیان

کارشناس مسئول امور فارغ التحصیلان

3007

خانم جعفر خان

متصدی امور فارغ التحصیلان

3007

کارشناسان پژوهش

حسین رمضانی

کارشناس مسئول پژوهش، کارشناس مسئول پایان نامه‌ها، رشته‌های (تربیت بدنی-جغرافیا- تاریخ و باستان شناسی-ارتباطات - علم اطلاعات)

3020

خانم حسنی

گروه‌های ادبیات فارسی - عربی -مجموعه زبان های خارجی

3020

خانم حسینی

علوم اجتماعی- جامعه شناسی-مشاوره-پژوهش محور (کلیه رشته‌ها)

3020

خانم عبدالهی

روانشناسی (کلیه مقاطع و گرایش‌ها)

3020

بایگانی

آقای دربندی

متصدی بایگانی

 

آقای خلیلیان

متصدی بایگانی

 

امور وب سایت

رضاغلامرضایی

امور وب سایت