چارت دروس دانشکده

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه ارشد آموزش زبان انگلیسی دکتری آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دکتری زبان و ادبیات عرب
تربیت مترجمی زبان انگلیسی ورودی 96 و ماقبل ارشد آموزش زبان آلمانی دکتری زبان و ادبیات فارسی
روانشناسی ارشد زبان و ا دبیات آلمانی دکتری زبان و ادبیات فرانسه
مترجمی زبان آلمانی ارشد زبان و ادبیات عرب دکتری زبانشناسی همگانی
مترجمی زبان انگلیسی ورودی 97 به بعد ارشد زبان و ادبیات فارسی دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
علوم ورزشی ارشد زبان و ادبیات مقاومت باستانشناسی پیش از تاریخ
  ارشد زبانشناسی همگانی باستانشناسی دوران اسلامی
  ارشد فرهنگ وزبان های باستانی باستانشناسی دوران تاریخی
  ارشد مترجمی زبان فرانسه تاریخ ایران بعد از اسلام
  ارشد زبان و ادبیات فرانسه تاریخ -ایران قبل از اسلام
  ارشد آموزش زبان فرانسه تاریخ -تاریخ اسلام
  پژوهش علوم اجتماعی برنامه ریزی درسی
  تاریخ ایران اسلامی برنامه ریزی درسی
  تاریخ -ایران باستان جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
  تاریخ -تاریخ اسلام جامعه شناسی سیاسی
  تاریخ -تاریخ عمومی جهان جامعه شناسی فرهنگی
  مطالعات زنان زن و خانواده جامعه شناسی گروه‌های اجتماعی
  مطالعات زنان حقوق زن در اسلام جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
  علوم ارتباطات اجتماعی جامعه شناسی ورزش
  علوم اجتماعی- مردم شناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
  علوم اجتماعی - جمعیت شناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  علوم اجتماعی -جامعه شناسی جغرافیا ی سیاسی

 

۲