آزمون جامع

مواد امتحان جامع نیمسال دوم 98-99

رشته و گرایش مواد آزمون
مدیریت اطلاعات و دانش  دانلود
گرایش بازیابی اطلاعات و دانش  دانلود
علوم ارتباطات دانلود
گروه روانشناسی (کلیه گرایش ها)  دانلود
گروه  تربیت بدنی(کلیه گرایش ها) دانلود
گروه زبان های خارجی(کلیه رشته و گرایش ها)  دانلود
گروه علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی،فلسفه و تعلیم و تربیت،مشاوره)  دانلود
گروه علوم اجتماعی (جامعه شناسی و جمعیت شناسی) دانلود
زبان و ادبیات فارسی دانلود
زبان و ادبیات عرب دانلود
فرهنگ و زبان های باستان دانلود
ادبیات فرانسه دانلود
گروه جغرافیا دانلود
گروه روانشناسی عمومی دانلود