آئین نامه ها

آئین نامه‌ها
 دانلود فایل

اضافه نمودن استاد راهنما و مشاور

الگوی صفحه بندی پایان نامه های رشته های زبان و ادبیات و زبان های خارجی (کلیه رشته ها و گرایش ها)

پیوست ۱ و۲

دانشجویان پژوهش محور

شرایط مقالات جهت دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی

اعلام آخرین مهلت دفاع در نیسمال ا ول بهمن

اعلام آخرین مهلت دفاع در نیمسال دوم شهریور

عدم برگزاری دفاع در ایام امتحانات

عدم دسترسی به اساتید راهنما و مشاور

عدم درج نام فرد دیگری به غیر از راهنما و مشاور در مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله

نحوه تخصیص نمره به مقالات بعد از دفاع

لزوم ارائه سمینار پیشرفت کار مختص دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

لزوم برگزاری جلسه پیش دفاع برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

رعایت فاصله زمانی بین تصویب گروه و دانشکده در مبحث تصویب پروپوزال

آئین نامه نگارش پایان نامه‌ها و رساله‌ها

نحوه آدرس دهی مقالات و شرایط پذیرش

آئین نامه‌های بیشتر

۲ ،۱