تماس با ما

شماره تلفن ساختمان علوم انسانی

۴۴۸۶۵۱۰۰

رییس اداره اموزشی -------داخلی ۳۰۵۶

اداره اموزشی (مسئول) ---- داخلی ۳۰۵۶

کارشناس آموزشی--------داخلی ۳۰۳۰

رییس اداره دانشجویی و فرهنگی -داخلی ۳۳۴۷

 

****************************************************