مقالات

نحوه آدرس دهی مقالات

نحوه آدرس دهی مقالات به منظور صدور مجوز دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساب

بمنظور جلوگیری از بروز برخی مشکلات در زمینه نحوه ارائه مقالات موظفی و به تبع آن فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی، خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید:

۱. با توجه به بند ۴ بخشنامه شماره ۷۳/۲۹۹۹۹۲۰ مورخ ۹ آذر ۹۲ سازمان مرکزی، استاد راهنما مسئول مکاتبات مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله دانشجویان بوده و ایشان می بایست با آگاهی از مفاد بخشنامه های صادره، کلیه مکاتبات مربوط به چاپ مقاله در نشریات معتبر را شخصاً به انجام رساند. در این مورد به مراتب مشاهده شده است، دانشجویان از طریق واسط و با پرداخت هزینه به شرکت های سودجو اقدام به اخذ پذیرش از نشریاتی می نمایند که اعتبار آنها به هیچ وجه مورد تایید دانشگاه نمی باشد. بدیهی است در صورت تکرار موارد مشابه کلیه عواقب و مسئولیت این تخلف، متوجه استاد راهنما بوده و ایشان ملزم به پاسخگویی به مراجع مربوط می باشند. (پیوست ۱)

۲. تنها مرجع صادر کننده نامه پذیرش در نشریات داخلی سردبیر نشریه (در موارد خاص مدیر مسئول) بوده و هیچ مرجع دیگری حق صدور و تایید نامه پذیرش را ندارد. بدیهی است اصالت پذیرش مقاله می بایست توسط استاد یا اساتید راهنما و مدیر پژوهش دانشکده تایید گردد همچنین نامه پذیرش مقاله می بایست بصورت رسمی و قطعی بوده و به نامه هایی که انتشار مقاله را با قید و شرط همراه می سازد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شایان ذکر است در مورد نامه پذیرش صادره از نشریات خارج از کشور دقت شود، پذیرش مقاله از طریق وب سایت اصلی آن نشریه ارسال گردد.

۳. در خصوص نحوه شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، علاوه بر لیست بارگذاری شده در سایت دانشگاه، بخشنامه شماره ۷۰/۲۲۵۹۸ مورخ ۸ تیر ماه ۹۴ ملاک عمل بوده و رعایت کلیه مفاد آن توسط اساتید، دانشجویان و مدیران پژوهش دانشکده ها الزامی است. لذا می بایست اساتید محترم راهنما از ارسال مقالات به مجلات غیر تخصصی جدا خودداری فرمایند. (پیوست ۲)

۴. در خصوص نحوه آدرس دهی مقالات، بخشنامه ارسالی به شماره د /۸/۲۹/۱۸۲۲۱ مورخ ۱۶ خرداد ۹۵ ملاک عمل بوده و رعایت آن توسط اساتید، دانشجویان و مدیران پژوهش دانشکده ها الزامی است. بدیهی است با توجه به اینکه مسئول مکاتبات در مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله های دانشجویان ارشد و دکتری، استاد راهنما می باشد، ایشان مسئول رعایت مراتب صحیج آدرس دهی می باشند.

۵. در خصوص درج نام افراد همکار در مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله های دانشجویان، اکیداً توصیه می شود مطابق بند ۶ بخشنامه شماره ۷۳/۲۹۹۹۲۰ مورخ ۹ آذر ۹۲ اقدام گردد. بدیهی است درخواست و مکاتبات مربوط به اخذ مجوز درج نام افراد همکار می بایست قبل از برگزاری جلسه دفاع دانشجو و همچنین قبل از ارسال یا چاپ مقاله با حوزه معاونت پژوهشی صورت پذیرد. (پیوست ۱)

۶. در مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله دانشجویان ارشد و دکتری، درج نام اساتید راهنما (بعنوان عهده دار مکاتبات) الزامی است. در این رابطه به مراتب مشاهده شده است که شخص دانشجو (با تایید استاد راهنما و بدون ذکر نام ایشان) اقدام به اخذ پذیرش و چاپ مقاله می نماید. بدیهی است در صورت بروز این تخلف، استاد راهنما مسئول و پاسخگو مراجع مربوط خواهد بود.

پیوست ۱ (نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ورساله)

نحوه آدرس دهی با ذکر مثال

نحوه جستجو در مقالات ISI

نحوه جستجو در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC

سامانه ارزشیابی نشریات علمی- وزارت علوم

سامانه ارزشیابی مجلات وزارت بهداشت


Black list

1- Blacklist دانشگاه آزاد اسلامی

۲- مجلات خارجی Blacklist

3- مجلات Blacklist وزارت بهداشت

۴- مشخصات مجلات معتبر و بی اعتبار

۵- مجلات بی اعتبار

پیوست ۱ پیوست ۲ پیوست ۳ پیوست ۴

تشویقی مقالات

- فرمExcel

- فرم تعهد۱

- فرم تعهد ۲

- نامه دانشکده

لیست مجلات

 

مجلات علمی - پژوهشی حوزوی

 

مجلات علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

فهرست وب سایت های جعلی نشریات علمی آبان. .۹۵