ریاست دانشکده

 

 

ریاست دانشکده

دکتر فهیمه مخبر دزفولی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی:تاریخ و تمدن ملل اسلامی

رزومه