مجلات

نام فصلنامه / ‏مجله ادرس سایت‬ فصلنامه / ‏ مجله فرم
۱ فصلنامه جغرافیایی سرزمین ( علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد و ISC) http://sarzamin.srbiau.ac.ir/ دانلود فرم
۲ فصلنامه مطالعات رسانه‌ای ( علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد و ISC) http://mediastudies.srbiau.ac.ir/ دانلود فرم

۳ فصلنامه توسعه مطالعات اجتماعی (علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد و علمی پژوهشی

وزارت علوم و ISC)

http://jisds.srbiau.ac.ir/ دانلود فرم
۴ - فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی http://iss.srbiau.ac.ir/ دانلود فرم
۵ - international journal of social sciences http://ijss.srbiau.ac.ir/ دانلود فرم
فرم اشتراک فصلنامه بین المللی مطالعات زبان انگلیسی   دانلود فرم
Journal search Journal search  
سامانه اطلاعات نشریات پزشکی ایران http://journals.research.ac.ir/