نشست «شهید سلیمانی در قاب جامعه شناسی»به مناسبت گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردارشهید قاسم سلیمانی

نشست «شهید سلیمانی در قاب جامعه شناسی»به مناسبت گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردارشهید قاسم سلیمانی

۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۰۶:۵۳ کد : ۱۴۶۷۲ تیکر

نشست «شهید سلیمانی در قاب جامعه شناسی» به مناسبت گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردارشهید قاسم سلیمانی چهارشنبه 15 دی ماه 1400 در دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی با حضوررییس محترم دانشکده، معاون علمی دانشکده، استادان و دانشجویان آن دانشکده برگزار شد. در این نشست که به همت گروه علوم اجتماعی و دفتر فرهنگی دانشکده برگزار شد؛ ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی،  زندگی ایشان و شهادت و آثار آن مورد بررسی و تبیین علمی قرار گرفت. در پنل دانشجویی این نشست 5 نفر از دانشجویان گروه علوم اجتماعی در مقطع دکتری به ارائه پژوهشهای خود در این زمینه پرداختند.

 

مصطفی قاسمی دانشجوی  دکتری مسائل اجتماعی درارائه خود با عنوان «جامعه شناسی سوگ:نگاهی به شهادت سردار سلیمانی و تولد یک نماد» به جنبه های مختلف مراسم تشییع شهادت شهید سلیمانی پرداخت و با رویکرد جامعه شناسی سوگ و با بررسی ابعاد شخصیت اجتماعی ایشان، بیان کردند شهادت شهید سلیمانی نمادی برای همیشه تاریخ متولد کرد.

«الگوی مطلوب مدیریت و فرماندهی شهید سلیمانی و ایجاد سرمایه اجتماعی مبتنی بر آیات قرآن و احادیث با رویکرد جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی» عنوان مقاله پژوهشی  رضا جهان فردانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزشی بود که در این نشست ارائه گردید. جهان فربا روش تحلیل محتوای کیفی، شاخصهای مدیریتی در بیانات رهبری و آیات و روایات را احصا کرده و با رویکرد جامعه شناسی جنگ، انطباق جنبه های مدیریتی شهید سلیمانی با این شاخصها مدیریتی را توصیف و تبیین کردند.

افشین لواسانی دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزشی در «نگرشی بر نقش فرماندهی شهید سرلشگر سلیمانی ازدیدگاه جامعه شناسی جنگ» نقش فرماندهی شهید سلیمانی را مبتنی بر دیدگاههای جامعه شناسان و به خصوص جامعه شناسان جنگ تحلیل کردند.

زیبا اسم علی دانشجوی دکتری مطالعات زنان نیز به « بررسی معرفت شناسی شخصیت قهرمان تاریخی - ملی ‌سردار شهید سلیمانی» پرداختند. وی با بر شمردن ویژگیهای جامع شخصیتی سردار سلیمانی، بیان کردند این مرد میدان باعث شد رویکرد نوینی در مکاتب قهرمانان دنیا پدید بیاید و تعریف جدیدی از قهرمان به وجود آید.

«گفتمان  امید و تعهد در مکتب حاج قاسم» موضوع نهایی پنل دانشجویی بود که توسط فاطمه رضوی راد دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ایران ارائه گردید. ایشان با بررسی مفاهیم امید در روانشناسی و جامعه شناسی، یکی از ویژگیهای مهم مکتب شهید سلیمانی را امید دانستند. وی بیان داشتند مفهوم امید در مکتب سلیمانی مبتنی بر تعهد و تکلیف مداری بود.

در این نشست علمی فرهنگی جناب آقای دکتر فروزش معاون علمی دانشکده و استاد تاریخ با مروری بر تاریخ ایران و با تاکید بر "ممیزه های ابعاد شخصیتی حاج قاسم سلیمانی در تداوم و پویایی فرهن

نشست «شهید سلیمانی در قاب جامعه شناسی» به مناسبت گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردارشهید قاسم سلیمانی

نشست «شهید سلیمانی در قاب جامعه شناسی» به مناسبت گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردارشهید قاسم سلیمانی چهارشنبه 15 دی ماه 1400 در دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی با حضوررییس محترم دانشکده، معاون علمی دانشکده، استادان و دانشجویان آن دانشکده برگزار شد. در این نشست که به همت گروه علوم اجتماعی و دفتر فرهنگی دانشکده برگزار شد؛ ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی،  زندگی ایشان و شهادت و آثار آن مورد بررسی و تبیین علمی قرار گرفت. در پنل دانشجویی این نشست 5 نفر از دانشجویان گروه علوم اجتماعی در مقطع دکتری به ارائه پژوهشهای خود در این زمینه پرداختند.

مصطفی قاسمی دانشجوی  دکتری مسائل اجتماعی درارائه خود با عنوان «جامعه شناسی سوگ:نگاهی به شهادت سردار سلیمانی و تولد یک نماد» به جنبه های مختلف مراسم تشییع شهادت شهید سلیمانی پرداخت و با رویکرد جامعه شناسی سوگ و با بررسی ابعاد شخصیت اجتماعی ایشان، بیان کردند شهادت شهید سلیمانی نمادی برای همیشه تاریخ متولد کرد.

«الگوی مطلوب مدیریت و فرماندهی شهید سلیمانی و ایجاد سرمایه اجتماعی مبتنی بر آیات قرآن و احادیث با رویکرد جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی» عنوان مقاله پژوهشی  رضا جهان فردانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزشی بود که در این نشست ارائه گردید. جهان فربا روش تحلیل محتوای کیفی، شاخصهای مدیریتی در بیانات رهبری و آیات و روایات را احصا کرده و با رویکرد جامعه شناسی جنگ، انطباق جنبه های مدیریتی شهید سلیمانی با این شاخصها مدیریتی را توصیف و تبیین کردند.

افشین لواسانی دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزشی در «نگرشی بر نقش فرماندهی شهید سرلشگر سلیمانی ازدیدگاه جامعه شناسی جنگ» نقش فرماندهی شهید سلیمانی را مبتنی بر دیدگاههای جامعه شناسان و به خصوص جامعه شناسان جنگ تحلیل کردند.

زیبا اسم علی دانشجوی دکتری مطالعات زنان نیز به « بررسی معرفت شناسی شخصیت قهرمان تاریخی - ملی ‌سردار شهید سلیمانی» پرداختند. وی با بر شمردن ویژگیهای جامع شخصیتی سردار سلیمانی، بیان کردند این مرد میدان باعث شد رویکرد نوینی در مکاتب قهرمانان دنیا پدید بیاید و تعریف جدیدی از قهرمان به وجود آید.

«گفتمان  امید و تعهد در مکتب حاج قاسم» موضوع نهایی پنل دانشجویی بود که توسط فاطمه رضوی راد دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ایران ارائه گردید. ایشان با بررسی مفاهیم امید در روانشناسی و جامعه شناسی، یکی از ویژگیهای مهم مکتب شهید سلیمانی را امید دانستند. وی بیان داشتند مفهوم امید در مکتب سلیمانی مبتنی بر تعهد و تکلیف مداری بود.

در این نشست علمی فرهنگی جناب آقای دکتر فروزش معاون علمی دانشکده و استاد تاریخ با مروری بر تاریخ ایران و با تاکید بر "ممیزه های ابعاد شخصیتی حاج قاسم سلیمانی در تداوم و پویایی فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی"، شخصیت و زندگی شهید سلیمانی به عنوان یک انسان فرهنگی تبیین کردند.

در این یادمان، جناب آقای دکتر اخضریان استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران در بیان رابطه "جامعه شناسی و مکتب سلیمانی" به تحلیل و تبیین عناصر و مفاهیم مکتب سلیمانی پرداختند. ایشان با تاکید بر قابلیت تولید دانش از جنبه ها مختلف شخصیت و زندگی شهید سلیمانی، راه ماندگاری مکتب سلیمانی را کار علمی دقیق و اثرگذار در این زمینه بیان کردند. ایشان از دانشگاهیان دعوت کردند فراتر از رویکرد احساسی و عاطفی به شهید، مفاهیم مکتب سلیمانی را در قالب پایان نامه و رساله مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.

گ ایرانی و ایران فرهنگی"، شخصیت و زندگی شهید سلیمانی به عنوان یک انسان فرهنگی تبیین کردند.

در این یادمان، جناب آقای دکتر اخضریان استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران در بیان رابطه "جامعه شناسی و مکتب سلیمانی" به تحلیل و تبیین عناصر و مفاهیم مکتب سلیمانی پرداختند. ایشان با تاکید بر قابلیت تولید دانش از جنبه ها مختلف شخصیت و زندگی شهید سلیمانی، راه ماندگاری مکتب سلیمانی را کار علمی دقیق و اثرگذار در این زمینه بیان کردند. ایشان از دانشگاهیان دعوت کردند فراتر از رویکرد احساسی و عاطفی به شهید، مفاهیم مکتب سلیمانی را در قالب پایان نامه و رساله مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.