منابع امتحان جامع نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰


مواد امتحان جامع نیمسال اول 1399-1400

رشته و گرایش مواد آزمون
مدیریت اطلاعات و دانش   
گرایش بازیابی اطلاعات و دانش   
علوم ارتباطات  
گروه  تربیت بدنی(کلیه گرایش ها)  
گروه زبان های خارجی(انگلیسی و زبان شناسی همگانی)  
برنامه ریزی درسی دانلود
مشاوره دانلود
فلسفه و تعلیم و تربیت دانلود
زبان و ادبیات فارسی  
زبان و ادبیات عرب  
فرهنگ و زبان های باستان  
ادبیات فرانسه  
گروه جغرافیا(کلیه رشته و گرایش)  
گروه روانشناسی عمومی  
گروه باستان شناسی (کلیه رشته و گرایش) دانلود
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانلود
جامعه شناسی سیاسی دانلود
جامعه شناسی فرهنگی دانلود
 جامعه شناسی ورزشی دانلود
جمعیت شناسی دانلود
گروههای اجتماعی دانلود
مسائل اجتماعی دانلود
منابع دروس مشترک همه گرایشها(گروه جامعه شناسی و علوم اجتماعی و جمعیت شناسی) دانلود
تاریخ(کلیه گرایش ها) دانلود
روانشناسی کودکان استثنایی  
روانشناسی تربیتی