کارکنان دانشکده

‌‌‌‌‌‌‌کارکنان دانشکده

امور اداری

 تلفن -داخلی

خانم بهبودی

امور دفتری و اداری

 

آقای تاج آبادی

رئیس اداره امور آموزش و دانش آموختگان

 

آقای مرتضائی

رئیس اداره امور فرهنگی و دانشجویی

 

آقای دراقچیان

مسئول امور دفتری و بایگانی

 

کارشناسان گروه‌های آموزشی

آقای نصیری

روانشناسی شخصیت، مشاوره و راهنمایی، روانشناسی کودکان استثنایی، علوم اجتماعی، جمعیت شناسی

 

آقای محمودی

گروه‌های ادبیات فارسی - عربی - فرهنگ و زبان های باستان -مجموعه زبان های خارجی

 

آقای موسی

روانشناسی بالینی، یاستان شناسی، پژوهش علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی

 

آقای میرزایی

تربیت بدنی و علوم ورزشی (کلیه گرایش‌ها)

 

آقای فائض

تاریخ، روانشناسی تربیتی، علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، آموزش پیش از دبستان)، فلسفه تعلیم و تربیت، برنامه ریزی درسی

 

خانم محمدی

جغرافیا (کلیه گرایش‌ها)

 

آقای عباسی

جامعه شناسی (کلیه گرایش‌ها)، جامعه شناسی ورزشی، مطالعات زنان (کلیه گرایش‌ها)

 

خانم سید رضایی

علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسی عمومی، علوم اجتماعی - مردم شناسی

 

آقای داوری

خدمات ماشینی

 
  اداره فرهنگی و دانشجویی  

خانم صحافزاده

متصدی امور فرهنگی و دانشجویی

 

امور فارغ التحصیلان

آقای کریمی نژاد

کارشناس مسئول امور فارغ التحصیلان

 

خانم جعفر خان

متصدی امور فارغ التحصیلان

 

کارشناسان پژوهش

حسین رمضانی

کارشناس مسئول پژوهش، کارشناس مسئول پایان نامه‌ها، رشته‌های (تربیت بدنی-جغرافیا- تاریخ و باستان شناسی-ارتباطات - علم اطلاعات)

 

خانم حسنی

گروه‌های ادبیات فارسی - عربی -مجموعه زبان های خارجی

 

خانم حسینی

علوم اجتماعی- جامعه شناسی-مشاوره-پژوهش محور (کلیه رشته‌ها)

 

خانم عبدالهی

روانشناسی (کلیه مقاطع و گرایش‌ها)

 

بایگانی

آقای دربندی

متصدی بایگانی

 

آقای خلیلیان

متصدی بایگانی

 

امور وب سایت

رضاغلامرضایی

امور وب سایت و کارگاهای آموزش آزاد