طرح درس دکتر بدری برندگی

رشته تحصیلی اسم درس طرح درس

علوم اجتماعی و جامعه شناسی

جامعه شناسی دینی
روش تحقیق ۱ (جمعیت شناسی)
روش تحقیق ۱( پژوهشگری اجتماعی)
روش تحقیق در علوم اجتماعی