طرح درس دکتر فریبا شریفیان

رشته تحصیلی نام درس طرح درس

تاریخ، فرهنگ و زبان های باستانی

زبان سکایی (ختنی)