چارت

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی جمعیت شناسی
 

تربیت بدنی-مدیریت ورزشی-مدیریت

راهبردی در سازمان‌های ورزشی

تربیت بدنی-رفتارحرکتی-رشد حرکتی

  جامعه شناسی ورزشی مرتبط و غیر مرتبط روانشناسی عمومی
  جغرافیای سیاسی - ژئوپلیتیک روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 

رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-

مدیریت و توسعه پایدار روستایی-دانشجویان غیر مرتبط

روانشناسی تربیتی

 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -مدیریت و

توسعه پایدار روستایی-دانشجویان مرتبط

علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات و دانش- جدید
 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری -آمایش شهری-

-دانشجویان غیر مرتبط

علم اطلاعات و دانش شناسی-بازیابی اطلاعات و دانش- جدید

 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری-

آمایش شهری-دانشجویان مرتبط

علوم ارتباطات

 

رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

-برنامه ریزی گردشگری منطقه‌ای مرتبط و غیر مرتبط

فلسفه تعلیم و تربیت
 

جغرافیای آب و هواشناسی-آب و هواشناسی

کاربردی-دانشجویان غیر مرتبط

فلسفه تعلیم و تربیت
 

جغرافیای آب و هواشناسی-آب و هواشناسی

کاربردی-دانشجویان مرتبط

مشاوره
  رفتارحرکتی-رشدحرکتی مشاوره
  روانشناسی بالینی آب و هواشناسی
  روانشناسی تربیتی  
  روانشناسی شخصیت  
  روانشناسی عمومی  
 

طبیعت گردی - اکوتوریسم،

دانشجویان مرتبط و غیر مرتبط

 
 

علم اطلاعات و دانش شناسی

-کتابخانه های آموزشگاهی

 
 

علم اطلاعات و دانش شناسی-

مدیریت اطلاعات

 
 

علم اطلاعات و دانش شناسی-

مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

 
 

علم اطلاعات و دانش شناسی-

مطالعات کتابخانه های عمومی

 
 

فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی

فعالیت ورزشی محض

 
  فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش  
  کودکان استثنایی - عقب ماندگان ذهنی  
  مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی  
 

مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت

ورزشهای تفریحی

 
  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش  
   برنامه ریزی درسی دانشجویان غیر مرتبط  
   برنامه ریزی  درسی دانشجویان مرتبط  
  تحقیقات آموزشی دانشجویان مرتبط و غیرمرتبط  
  علوم تربیتی -آموزش و پرورش پیش دبستانی دانشجویان غیرمرتبط  
  علوم تربیتی -آموزش و پرورش پیش دبستانی دانشجویان مرتبط   
  علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی  
  علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشی دانشجویان غیرمرتبط   
  علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشی دانشجویان مرتبط   
  ناریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی دانشجویان غیرمرتبط   
  ناریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی دانشجویان مرتبط