چارت دروس دانشکده

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه ارشد آموزش زبان انگلیسی دکتری آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دکتری زبان و ادبیات عرب
تربیت مترجمی زبان انگلیسی ارشد آموزش زبان آلمانی دکتری زبان و ادبیات فارسی
روانشناسی ارشد زبان و ا دبیات آلمانی دکتری زبان و ادبیات فرانسه
  ارشد زبان و ادبیات عرب دکتری زبانشناسی همگانی
  ارشد زبان و ادبیات فارسی دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
  ارشد زبان و ادبیات مقاومت  
  ارشد زبانشناسی همگانی  
  ارشد فرهنگ وز بانهای باستانی  
  ارشد مترجمی زبان فرانسه  
  ارشد زبان و ادبیات فرانسه  
  ارشد آموزش زبان فرانسه  
  پژوهش علوم اجتماعی پژوهش علوم اجتماعی
  تاریخ ایران اسلامی تاریخ ایران اسلامی
  تاریخ -ایران باستان تاریخ -ایران باستان
  تاریخ -تاریخ اسلام تاریخ -تاریخ اسلام
  تاریخ -تاریخ عمومی جهان تاریخ -تاریخ عمومی جهان
  مطالعات زنان زن و خانواده مطالعات زنان زن و خانواده
  مطالعات زنان حقوق زن در اسلام مطالعات زنان حقوق زن در اسلام
  علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی
  علوم اجتماعی- مردم شناسی علوم اجتماعی- مردم شناسی
  علوم اجتماعی - جمعیت شناسی علوم اجتماعی - جمعیت شناسی
  علوم اجتماعی -جامعه شناسی علوم اجتماعی- جامعه شناسی

 

۲