چارت دروس دانشکده

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری سال ورودی
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه ارشد آموزش زبان انگلیسی دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

کارشناسی مترجمی زبان فرانسه ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

 

آموزش زبان انگلیسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دکتری زبان و ادبیات عرب  
تربیت مترجمی زبان انگلیسی ارشد آموزش زبان آلمانی دکتری زبان و ادبیات فارسی  
روانشناسی ارشد زبان و ا دبیات آلمانی دکتری زبان و ادبیات فرانسه  
  ارشد زبان و ادبیات عرب دکتری زبانشناسی همگانی  
  ارشد زبان و ادبیات فارسی دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی ایران  
  ارشد زبان و ادبیات مقاومت    
  ارشد زبانشناسی همگانی    
  ارشد فرهنگ وز بانهای باستانی    
  ارشد مترجمی زبان فرانسه    
  ارشد زبان و ادبیات فرانسه    
  ارشد آموزش زبان فرانسه    
  پژوهش علوم اجتماعی  

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

  تاریخ ایران اسلامی تاریخ ایران اسلامی

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

  تاریخ -ایران باستان تاریخ -ایران باستان

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

  تاریخ -تاریخ اسلام تاریخ -تاریخ اسلام

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

  تاریخ -تاریخ عمومی جهان تاریخ -تاریخ عمومی جهان

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

  مطالعات زنان زن و خانواده  

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

  مطالعات زنان حقوق زن در اسلام مطالعات زنان حقوق زن در اسلام

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

  علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

  علوم اجتماعی- مردم شناسی علوم اجتماعی- مردم شناسی

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

  علوم اجتماعی - جمعیت شناسی علوم اجتماعی - جمعیت شناسی

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

  علوم اجتماعی -جامعه شناسی علوم اجتماعی- جامعه شناسی

۹۶ و ماقبل

ورودی ۹۷

 

۲