طرح درس دکتر ابوطالب سعادتی

رشته تحصیلی اسم درس طرح درس

روانشناسی، روانشناسی تربیتی و شخصیت

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته
زبان تخصصی پیشرفته
سنجش و اندازه گیری
کاربرد آزمونهای شخصیت
نگرشها (مبانی، تشکیل)
هوش و استعداد و سنجش آن