طرح درس دکتر مینا سقای بلغاری

رشته تحصیلی اسم درس طرح درس

زبان های خارجی، آموزش زبان انگلیسی

خواندن و درک مطلب ۲