طرح درس دکتر یاسمین محمدی

رشته تحصیلی اسم درس طرح درس

زبان های خارجی، زبان فرانسه

انواع شعر فرانسه
تفسیر متون قرن بیستم
راهبردهای یادگیری زبان فرانسه
نامه نگاری به زبان فرانسه
  یادداشت برداری و روش تحقیق