آزمون جامع گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی

منابع و برنامه امتحان جامع نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

علوم اجتماعی و جامع شناسی
جمعیت شناسی
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
جامعه شناسی گروه‌های اجتماعی
جامعه شناسی فرهنگی

 


منابع و برنامه امتحان جامع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷
علوم اجتماعی و جامع شناسی جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی ورزشی
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
جامعه شناسی گروه‌های اجتماعی
جامعه شناسی فرهنگی

 

 


 

منابع و برنامه امتحان جامع نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

گروه جمعیت شناسی

 

 

تاریخ امتحان جامع کتبی

تاریخ امتحان جامع شفاهی

۱۰و ۱۱ تیرماه ساعت ۸ صبح

۱۲و ۱۳ تیرماه ساعت ۹ صبح

 
جامعه شناسی جامعه شناسی گروههای اجتماعی
جمعیت شناسی
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی فرهنگی
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
جامعه شناسی ورزشی جامعه شناسی ورزش