طرح درس دکتر لیلا شوبیری

رشته تحصیلی اسم درس طرح درس
زبان های خارجی، آموزش زبان فرانسه مقابله و بررسی آثار ترجمه شده
تهیه و تنظیم محتوای درسی
انشا ساده
آموزش زبان فرانسه به کودکان و نوجوانان