آزمون جامع گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی

 

تاریخ و منابع آزمون جامع نیمسال دوم ۹۶-۹۷
علوم ارتباطات
علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 


 

تاریخ و منابع آزمون جامع نیمسال دوم ۹۶-۹۷
علوم ارتباطات
علم اطلاعات و دانش شناسی