آزمون جامع گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته تحصیلی تاریخ آموزن کتبی تاریخ آزمون شفاهی
رشته فیزیولوژی ورزشی- قلب و عروق و تنفس

یکشنبه‬ ۱۱/‏۰۴/‏۹۷

دوشنبه ۱۱/‏۰۴/‏۹۷

سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۹۷
مدیریت ورزشی-برنامه ریزی راهبردی

یکشنبه‬ ۱۱/‏۰۴/‏۹۷

دوشنبه ۱۱/‏۰۴/‏۹۷

سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۹۷
رفتار حرکتی- رشد حرکتی

یکشنبه‬ ۱۱/‏۰۴/‏۹۷

دوشنبه ۱۱/‏۰۴/‏۹۷

سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۹۷
مدیریت ورزشی-مدریت بازار یابی

یکشنبه‬ ۱۱/‏۰۴/‏۹۷

دوشنبه ۱۱/‏۰۴/‏۹۷

سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۹۷

 

 

 

رشته فیزیولوژی ورزشی- قلب و عروق و تنفس
مدیریت ورزشی-برنامه ریزی راهبردی
رفتار حرکتی- رشد حرکتی