آزمون جامع گروه جغرافیا

تاریخ آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷

آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) آب و هوای شهری
جغرافیا برنامه ریزی روستایی
جغرافیا برنامه ریزی شهری
جغرافیای سیاسی- جنوب غرب اسیا

 


تاریخ آزمون جامع نیم سال دوم ۹۷-۹۶

رشته تحصیلی تاریخ آموزن کتبی تاریخ آزمون شفاهی
رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) مخاطرات آب و هوایی یکشنبه ۱۰/‏۰۴/‏۹۷ سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۹۷
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) آب و هوا شناسی یکشنبه ۱۰/‏۰۴/‏۹۷ سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۹۷
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) تغییرات آب و هوایی یکشنبه ۱۰/‏۰۴/‏۹۷ سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۹۷
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی یکشنبه ۱۰/‏۰۴/‏۹۷ سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۹۷
جغرافیای سیاسی – جنوب غرب آسیا دو‬ شنبه ۱۱/‏۰۴/‏۹۷ سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۹۷
جغرافیای و برنامه ریزی شهری دو‬ شنبه ۱۱/‏۰۴/‏۹۷ سه شنبه ۱۲/‏۰۴/‏۹۷

 

رشته تحصیلی مواد آزمون
رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) مخاطرات آب و هوایی
جغرافیای سیاسی – جنوب غرب آسیا
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) آب و هوا شناسی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی – برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی
جغرافیای و برنامه ریزی شهری
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) تغییرات آب و هوایی