ازمون جامع گروه ادبیات فارسی و عربی و زبان های باستان

 

تاریخ و منابع آزمون جامع نیمسال اول99-98
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب
فرهنگ و زبان های باستان ایران

 


تاریخ و منابع آزمون جامع نیمسال دوم ۹۸-۹۷
زبان و ادبیات فارسی و
زبان و ادبیات عرب و
فرهنگ و زبان های باستان و