ازمون جامع گروه ادبیات فارسی و عربی و زبان های باستان

تاریخ و منابع آزمون جامع نیمسال دوم ۹۸-۹۷
زبان و ادبیات فارسی و
زبان و ادبیات عرب و
فرهنگ و زبان های باستان و