ازمون جامع گروه ادبیات فارسی و عربی

تاریخ و منابع آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷
زبان و ادبیات فارسی و
زبان و ادبیات عرب و

 


تاریخ و منایع آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

زبلن و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی