گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

گسترش و اعتلای روز افزون علوم در زمینه های مختلف سبب شده که مطالعات و تحقیقات علمی، بسیار تخصصی و هدفمند شوند. مطالعات و تحقیقات علوم ورزشی از جنبه های عمومی و مولکولی تا مهندسی ژنتیک ورزشی اثر حرکت و فعالیت های بدنی را بر عملکرد و حفظ و بهبود سلامت بدن انسان مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد. براین اساس، گرایش های که در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی پیش بینی و دایر می شوند، مرتب افزایش می یابند. با توجه به اهمیتی که برای سلامت انسان ملحوظ است، تاسیس گرایش فیزیولوژی ورزشی پیشنهاد می گردد.
فیزیولوژی ورزشی اعمال بدن موجودات زنده به ویژه انسان را به هنگام فعالیت مورد مطالعه قرار می دهد. سلول های و بافت های بدن موجودات زنده بسیار متحد و هماهنگ با یکدیگر در ارتباط هستند. فعالیت های بدنی با شدت ها و مدت ها متفاوت روی این ارتباط اثر میگذارد. این اثر درشرایط زمانی، مکانی، محیطی، سنی، جنسی ونژادی تغییر می کند و در حوزه فیزیولوژی ورزشی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

ضرورت و توانایی

ورود به دوره های آموزش عالی و مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل و رویکردهای نو و استفاده از یافته های علمی جدید و به کارگیری امکانات و روش های آزمایشگاهی پیچیده و دقیق نیاز به فراگیری دانش تخصصی و پیشرفته دارد. قرن ها است که علوم بیولوژی و گرایش های جنبی آن در مورد اعمال بیولوژیکی و فیزیولوژیکی بدن موجودات زنده مطالعه و تحقیق می کنند و هنوز به بسیاری از سئوالات پاسخ داده نشده است. تعیین هدف مشخص برای ادامه تحصیل دانشجو و هدایت او به سمتی معین از ویژگی های گرایش های علمی در سطوح آموزش عالی است و تاسیس گرایش های علمی نو در علوم تربیت بدنی و ورزش از این امر مستثنی نیست.


 

مقاطع و رشته‌های تحصیلی

گروه آموزشی رشته تحصیلی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی

تربیت بدنی

و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی-قلب و عروق تنفس - *
مدیریت ورزشی - *
رشد و تکامل و یادگیری حرکتی - *
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض * -
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی * -
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش * -
مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی * -
مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی * -
رفتارحرکتی-رشدحرکتی * -
فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش * -
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی * -
تربیت بدنی و علوم ورزشی - بیو مکانیک ورزش * -
پیش نیاز رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی * -