گروه جغرافیا

اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

دانستن جغرافیا در مفهوم علمی عبارت از شناخت محیط طبیعی و انسانی در پهنه زمین است که مناسبات و روابط فی مابین انسان ومحیط را در تبیین پدیده‌های مکانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا بر مبنای این شناخت و طبقه بندی علمی آن توانایی انسان را در بهبود شرایط محیط تکامل بخشد. هدف از ارائه این رشته پرورش استعدادهایی است که در جهت شکوفایی و توسعه میهن عزیز اسلامی قدم بردارند. این نیروها با بهره گیری از آموزش‌های نوین به عناصری کارآمد و متخصص مبدل می‌شوند که قادر به طراحی و اجرای انواع طرح‌های عمرانی، اقتصادی و اجتماعی در فضای سرزمین از سطح خردتا کلان می‌باشند. وجه کاربردی جغرافیا را باید در توسعه فرا گیر خلاصه کرد، پرداختن به موضوعاتی مانند سامان دهی مناطق شهری و روستایی، آماده سازی سرزمین، مکان گزینی جغرافیای صنایع، توزیع بهینه جمعیت و هدایت جریان‌های جمعیتی و... از این قبیل می‌باشند.

منشور بین المللی آموزش جغرافیا معتقد است که همه مسائل مهم کره زمین از جمله حرکات جمعیت، غذا و گرسنگی، شهر نشینی تفاوت‌های اجتماعی- اقتصادی، بیسوادی فقر، بیکاری، پناهندگان و اشخاص آواره از وطن، متجاوزین به حقوق انسانی، بیماری، جنایت، تخریب و انهدام جنگل‌ها، فرسایش، بیابان زایی، بلایای طبیعی، ضایعات هسته‌ای و سمی، تغییر آب و هوا، آلودگی جوی، آلودگی آب، حفره‌های ازن، محدودیت منابع، محدودیت رشد، کاربری اراضی، نزاع‌های قومی، جنگ، ناحیه گرایی، ملیت گرایی و جهان گرایی دارای بعد قوی جغرافیایی هستند.


 

مقاطع و رشته‌های تحصیلی

گروه آموزشی رشته تحصیلی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
جغرافیا آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - کلیه گرایش‌ها - *
جغرافیا سیاسی-جنوب غرب آسیا - *
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- کیفیت محیطی مناطق روستایی - *
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - *
جغرافیای سیاسی * -
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری * -
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-مدیریت و توسعه پایدار روستایی * -
جغرافیای آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کاربردی * -
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-برنامه ریزی گردشگری منطقه‌ای * -
دروس پیش نیاز رشته جغرافیا * *