گروه تاریخ و باستان شناسی

اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

 

رشته تاریخ تنها گردآوری روایات و مقایسه آنها و شناخت "واقعیت" حوادث گذشته نیست. ورای این کار، نظر به توجیه و تفسیر این واقعیات دارد که بین جزئیات رابطه برقرار می‌کند و آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. این کار در واقع عبارت از تجدید بنای گذشته است به کمک مصالح و موادی که اینجا و آنجا از بقایای آوار حوادث باقی مانده است." در واقع علم تاریخ تحولات گذشته جامعه انسانی را که می‌تواند زمینه سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی یا فرهنگی داشته باشد، مورد مطالعه قرار می‌دهد. به همین دلیل رشته بسیار گسترده‌ای است و اشتباه است که آن را صرفاً مطالعه مواد خام تاریخی بدانیم بلکه دانشجو فرا می‌گیرد که چگونه از تحلیل و تلفیق مواد خام تاریخی به نتایج علمی برسد. به عبارت دیگر آموختن روش تاریخی به مورخ کمک می‌کند تا از میان انبوهی از مواد خام‌، مواد خام معتبر را جدا کند و براساس روش تاریخی از بررسی آنها به نتیجه علمی برسد. در حالی که حتی مطالعه‌کنندگان جدی تاریخ که غیرحرفه‌ای هستند، هیچ معیاری برای تشخیص و تعیین صحت و سقم رویدادهای یک کتاب تاریخی ندارند و گاه از آثار غیرموثق و غیرمعتبر استفاده می‌کنن.

رشته باستان شناسی در ایران زیر مجموعه رشته علوم انسانی به حساب می آید. باستان شناسی مهم ترین وسیله شناخت گذشته، از هزاره های دور تا امروز، به عنوان یکی از ساختارهای بنیادین هویت فرهنگی بشمار می آید. این شناخت، درک جامعه امروز را ممکن ساخته به طراحی آینده ای درست می انجامد. از این دیدگاه باستان شناسی جایگاه علمی نظری و کاربردی ممتازی دارد. باستان شناسی با رهیافتی علمی و میان رشته ای بر پایه آثار مدفون در دل خاک و آب و چه آثار مشهود به بازسازی رفتار فرهنگی از دوران پیش از تاریخ تا به امروز می پردازد. در این راستا یک اثر و یا یک پدیده و موضوع نه به تنهایی ولی در ارتباط با آثار و پدیده های دیگر معنی پیدا می کند و در قالب یک مجموعه برای بازسازی پدیده های ناشی از رفتار فرهنگی بار مطالعاتی به خود می گیرد. بازسازی فرهنگ مادی به درک فن آوری و سیر تحول آن در زمینه های متعدد و مختلف زندگی انسان مثل کشاورزی، صنعت، آبیاری و آبرسانی، شکار، دامپروری، تغذیه، ارتباطات، مهاجرت، حمل و نقل، تجارت، معماری و عمران و موارد بسیار دیگر منجر می شود و در نهایت به بازسازی روند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و غیره می انجامد. دین ترتیب گستره حوزه پژوهش های باستان شناختی، این رشته پویا، درواقع به همان گستردگی ابعاد مادی و معنوی زندگی انسانی است، در تمام جهان و از آغاز زندگی او تا به امروز. باستان شناسی به عنوان دانشی نوین، از یک قرن و نیم پیش تحولی بس چشمگیر داشته و همگام با پیشرفت سریع علوم دیگر بخصوص علوم پایه و علوم تجربی و طبیعی هر روز به چشم اندازهای جدید دست می یابد. وسعت سرزمین ایران، قدمت فرهنگی و تمدنی چند هزار ساله آن و در نتیجه تعدد و تنوع فرهنگ ها و محوطه هاو آثار فرهنگی این سرزمین ایجاب می کند که باستان شناسی ایران از توان بالقوه بسیار بالایی برخوردار باشد.


مقاطع و رشته‌های تحصیلی

گروه آموزشی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی

تاریخ، فرهنگ و

زبان‌های باستانی

فرهنگ و زبان‌های باستانی فرهنگ و زبان‌های باستانی * -
فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران - *
تاریخ 
تاریخ - *
تاریخ اسلام - *
تاریخ ایران قبل از اسلام - *
تاریخ ایران بعد از اسلام - *
تاریخ -ایران اسلامی * -
تاریخ -ایران باستان * -
تاریخ عمومی جهان * -
تاریخ اسلام * -
دروس (پیش نیاز) رشته تاریخ در تمامی گرایشها * -
باستانشناسی باستانشناسی پیش از تاریخ - *
باستانشناسی دوران تاریخی - *
باستانشناسی دوران اسلامی - *