آزمون جامع گروه زبان های خارجی

تاریخ و منابع آزمون جامع نیمسال اول ۹۸-۹۷
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات زبان انگلیسی
زبان فرانسه زبان و ادبیات فرانسه
زبان شناسی همگانی زبان شناسی همگانی

 


منابع آزمون جامع نیمسال دوم ۹۷-۹۶

زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان فرانسه
زبان و ادبیات فرانسه
زبانشناسی همگانی
زبانشناسی همگانی