آزمون جامع گروه زبان های خارجی

 

تاریخ و منابع آزمون جامع نیمسال اول 99-98 منابع
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات زبان انگلیسی
زبان فرانسه زبان و ادبیات فرانسه
زبان شناسی همگانی زبان شناسی همگانی

 

 

 


تاریخ و منابع آزمون جامع نیمسال دو ۹۸-۹۷ منابع تاریخ
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات زبان انگلیسی
زبان فرانسه زبان و ادبیات فرانسه
زبان شناسی همگانی زبان شناسی همگانی