آزمون جامع گروه زبان های خارجی

تاریخ و منابع آزمون جامع نیمسال دو ۹۸-۹۷ منابع تاریخ
زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات زبان انگلیسی
زبان فرانسه زبان و ادبیات فرانسه
زبان شناسی همگانی زبان شناسی همگانی