طرح درس دکتر شاکری

رشته تحصیلی اسم درس طرح درس
مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی طرح درس ایمونولوژی فعالیت ورزشی
طرح درس آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی
طرح درس روش تحقیق در علوم ورزشی
طرح درس سمینار در فیزیولوژی فعالیت ورزشی
طرح درس فیزیولوژی ورزشی بالینی
طرح درس فیزیولوژی ورزشی کاربردی