طرح درس دکتر باقر ساروخانی

رشته تحصیلی اسم درس طرح درس
علوم اجتماعی جامعه شناسی (جامعه شناسی کلیه گرایش ها) خانواده
علوم اجتماعی جامعه شناسی (جامعه شناسی کلیه گرایش ها) کاربرد روش های کمی – کیفی در علوم اجتماعی