طرح درس گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی

رشته تحصیلی مدرس طرح درس بازگذاری شده

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر فهیمه باب الحوائجی

طرح درس

دکتر نجلا حریری

طرح درس

دکتر فاطمه نوشین فر

طرح درس

دکتر صدیقه محمداسماعیل

طرح درس

 

علوم ارتباطات اجتماعی

دکتر محمد سلطانی فر

طرح درس

دکتر افسانه مظفری

طرح درس

دکتر زهرا خرازی محمدوندی آذر

طرح درس