طرح درس گروه روانشناسی

رشته تحصیلی مدرس طرح درس بارگذاری شده

 

 

مجموعه روانشناسی بالینی و عمومی

دکتر فریبرز باقری

طرح درس

دکتر بیتا نصرالهی

طرح درس

دکتر افشین صلاحیان

طرح درس

 

دکتر شکوه السادات بنی جمالی

طرح درس

 

دکتر فریبرز درتاج

طرح درس

 
دکتر مهرناز آزادیکتا طرح درس

مجموعه روانشناسی تربیتی و شخصیت

دکتر هادی بهرامی

طرح درس

 

دکتر ابوطالب سعادتی شامیر

طرح درس

دکتر هومن نامور طرح درس

دکتر رضا قربان جهرمی

طرح درس

 

دکتر علی اکبر سیف

طرح درس

 
  دکتر بهروز کریمی طرح درس

مجموعه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (۱- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ۲- کودکان استثنایی عقب ماندگان ذهنی)

دکتر شهره شکرزاده

طرح درس

دکتر لیلا کاشانی وحید

طرح درس

دکتر سمیرا وکیلی

طرح درس

دکتر محمود منصور

طرح درس

 

دکتر مریم اساسه

طرح درس

دکتر محمدپارسا عزیزی

طرح درس

  دکتر سوگند قاسم زاده طرح درس