طرح درس گروه علوم تربیتی و مشاوره

رشته تحصیلی مدرس طرح درس بارگذاری شده

فلسفه تعلیم و تربیت

دکتر قدسی احقر

طرح درس

 

دکتر سعید بهشتی

طرح درس

 
دکتر امیرحسین مهدیزاده

طرح درس

 

علوم تربیتی

دکتر مجید علی عسگری

طرح درس

 

دکتر عزت اله نادری

طرح درس

 

دکتر مریم سیف نراقی

طرح درس

 

دکتر معصومه ابطحی

طرح درس

ناصرالدین علی تقویان

طرح درس

دکتر محمد رضا کرامتی طرح درس

 

مشاوره

حبیب اله اکبری

طرح درس

 

علیرضا کیامنش

طرح درس

 

دکتر سولماز مبسم

طرح درس

 

دکتر وحیده باباخانی

طرح درس