طرح درس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته تحصیلی مدرس طرح درس بارگذاری شده

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی (۱- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ۲- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – حرکات اصلاحی ۳- تربیت بدنی و علوم ورزشی – بیومکانیک ورزشی ۴- تربیت بدنی و علوم ورزشی – فیزیولوژی ورزش ۵- تربیت بدنی و علوم ورزشی – رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ۶- تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت وبرنامه ریزی تربیت بدنی ۷- رفتار حرکتی – رشد حرکتی ۸- رفتار حرکتی – یادگیری حرکتی ۹- فیزیولوژی ورزشی – کلیه گرایش‌ها ۱۰- مدیریت ورزشی – کلیه گرایش‌ها

دکتر فرشاد غزالیان

طرح درس

دکتر محسن باقریان فرح آبادی

طرح درس

دکتر نادر شاکری

طرح درس

دکتر علی محمد صفانیا

طرح درس

 

دکتر حسین عابدنطنزی

طرح درس

دکتر ماندانا غلامی

طرح درس

دکتر حجت اله نیکبخت

طرح درس

 

دکتر کیوان ملانوروزی

طرح درس

 

دکتر سیدصلاح الدین نقشبندی

طرح درس

دکتر علی محمد امیرتاش

طرح درس

دکتر لیلا صباغیان راد

طرح درس

 

دکتر شهین جلالی

طرح درس

 

دکتر الهه عرب عامری

طرح درس

 

دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

طرح درس

 

دکتر عباسعلی گائینی

طرح درس

 

دکتر خسرو ابراهیم

طرح درس

 

دکتر عبداله قاسمی

طرح درس