طرح درس گروه علوم اجتماعی – جامعه شناسی

رشته تحصیلی مدرس طرح درس بارگذاری شده

مطالعات زنان (۱- مطالعات زنان – حقوق زن در اسلام ۲- مطالعات زنان – زن و خانواده)

دکتر مصطفی ازکیا

طرح درس

 

دکتر خدیجه ذوالقدر

طرح درس

 

 

 

علوم اجتماعی – جامعه شناسی (جامعه شناسی – کلیه گرایش ها)

دکتر باقر ساروخانی

طرح درس

دکتر حبیب اله زنجانی

طرح درس

 

دکتر سیف اله سیف الهی

طرح درس

حسن سرائی

طرح درس

 

دکتر علیرضا کلدی

طرح درس

دکتر مهرداد نوابخش

طرح درس

دکتر محمدصادق مهدوی

طرح درس

 

دکتر مصطفی مهرآئین

طرح درس

 

دکتر عاصمه قاسمی

طرح درس

دکتر بدری برندگی

طرح درس

دکترفرح ترکمان

طرح درس

دکتر علی باصری طرح درس
دکتر حسین آقاجانی طرح درس
  طرح درس دکتر طاهره میرساردو طرح درس

جمعیت شناسی و مردم شناسی (۱- علوم اجتماعی - جمعیت شناسی ۲- علوم اجتماعی - مردم شناسی ۳- جمعیت شناسی)

دکتر سیدمحمد سیدمیرزائی

طرح درس

 
دکتر شهلا کاظمی پور طرح درس
دکتر مظفرالدین شهبازی طرح درس

جامعه شناسی ورزشی (۱- جامعه شناسی ورزش ۲- جامعه شناسی ورزشی)

دکتر بهرام قدیمی

طرح درس

 

دکتر اکبر طالب پور

طرح درس

پژوهش علوم اجتماعی

دکتر منصور وثوقی

طرح درس