طرح درس گروه جغرافیا

رشته تحصیلی مدرس طرح درس بار گذاری شده

مجموعه جغرافیا (۱- آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - کلیه گرایش‌ها ۲- جغرافیا - برنامه ریزی توریسم ۳- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۴- جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۵- جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری ۶- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری – برنامه ریزی گردشگری منطقه‌ای ۷- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی ۸- جغرافیای سیاسی ۹- جغرافیای سیاسی - جنوب غرب آسیا ۱۰- جغرافیای سیاسی - ژئوپلیتیک ۱۱- جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی ۱۲- طبیعت گردی (اکوتوریسم) ۱۳- هواشناسی ۱۴- هواشناسی کشاورزی

دکتر رحیم سرور

طرح درس

پروفسور پرویز کردوانی

طرح درس

دکتر ریباز قربانی نژاد

طرح درس

دکتر فریده اسدیان

طرح درس

دکتر علی توکلان

طرح درس

دکتر مسعود مهدوی حاجیلوئی

طرح درس

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

طرح درس

دکتر رضا برنا

طرح درس

دکتر اعظم یوسفی طرح درس
دکتر لیلا پناهی طرح درس
  دکتر عزت اله عزتی طرح درس