طرح درس گروه تاریخ ،فرهنگ و زبان های باستانی

رشته تحصیلی مدرس طرح درس بار گذاری شده

فرهنگ و زبان‌های باستانی

دکتر محسن ابوالقاسمی

طرح درس

 

دکتر ژاله آموزگار

طرح درس

 

دکتر آمنه ظاهری عبدوند

طرح درس

دکتر فاطمه جدلی طرح درس
دکتر زر شناس طرح درس
فریبا شریفیان طرح درس

باستان شناسی

دکتر هایده خمسه

طرح درس

 

 

 

تاریخ

دکتر رضا شعبانی

طرح درس

 

دکتر غلامحسین زرگری نژاد

طرح درس

 

دکتر عطاالله حسنی

طرح درس

 

دکتر جواد هروی

طرح درس

دکتر سینا فروزش

طرح درس

دکتر ماکوتو هاچیوشی

طرح درس

 

دکتر احسان اشراقی

طرح درس

 
دکتر امیر تیمور رفیعی طرح درس

دکتر میرزا محمد حسنی

طرح درس
دکتر فرهمند

طرح درس