طرح درس گروه زبان های خارجی

رشته تحصیلی

مدرس

طرح درس بار گذاری شده

 

زبان انگلیسی

دکتر پرویز مفتون سمنانی

طرح درس

دکتر مرتضی لک

طرح درس  

دکتر مسعود سیری

طرح درس
دکتر مژگان یار احمدی طرح درس
دکتر بهمن زرین جویی طرح درس
دکتر لیلا برادران جمیلی طرح درس
دکتر مینا سقای بلغاری طرح درس
دکتر حسین آقاعلیخانی طرح درس
دکتر ارمغان سیدین طرح درس
دکتر نگار شریف طرح درس

 

زبان آلمانی

دکتر مسعود سلامی

طرح درس

دکتر شهرام صحاوی

طرح درس  

دکتر لیلی مسگرزاده اقدم

طرح درس  
پرستو پنجه شاهی طرح درس

زبان شناسی همگانی

دکتر مهناز کربلایی صادق

طرح درس

دکتر فائزه فرازنده پور

طرح درس

 

 

 

 

 

زبان فرانسه

دکتر مهوش قویمی

طرح درس

دکتر فرانک اشرفی

طرح درس

دکتر فاطمه خان محمدی

طرح درس  

دکتر معصومه میرزاجان سمسار

طرح درس  

دکتر یاسمین محمدی

طرح درس

دکتر بهاره جواهری

طرح درس  

دکتر لیلا شوبیری

طرح درس

دکتر کریم حیاتی آشتیانی

طرح درس  

دکتر مجید یوسفی بهزادی

طرح درس