طرح درس گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی

رشته تحصیلی مدرس طرح درس بارگذاری شده
زبان و ادبیات فارسی

دکتر اسماعیل آذر

طرح درس

دکتر مریم برزگر

طرح درس

دکتر ساره زیرک

طرح درس

دکتر رقیه صدرائی

طرح درس

دکتر فرهاد طهماسبی

طرح درس
زبان و ادبیات عربی

دکتر ابراهیم دیباجی

طرح درس  

دکتر سمیه آقاجانی یزدآبادی

طرح درس

دکتر سیدبابک فرزانه

طرح درس