علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مدیر گروه

دکتر بهرام قدیمی

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

دکتری تخصصی: علوم اجتماعی-جامعه شناسی

ghadimi.bahram@srbiau.ac.ir- dr.b.ghadimi@gmail.com

 
اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

علوم اجتماعی، چنانکه از موضوع آن بر می آید، شامل آن دسته از علوم می باشد که مربوط به زندگی اجتماعی ما انسانها می باشد. در مقایسه با علوم طبیعی که موضوع مورد مطالعه آن طبیعت می باشد، در علوم اجتماعی، اجتماع و جامعه، موضوع مورد مطالعه (ابژه) و محققان و اندیشمندان به عنوان شناسنده (سوژه) به حساب می آیند. در مراکز علمی عنوان علوم بشری عامتر و کلی تر از علوم اجتماعی می باشد و علوم اجتماعی بسته به شرایط و نیازهای هر جامعه..... ادامه مطلب


اعضای هیأت علمی گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم اجتماعی – جامعه شناسی

مطالعات زنان (۱- مطالعات زنان – حقوق زن در اسلام ۲- مطالعات زنان – زن و خانواده)

دکتر خدیجه ذوالقدر

استادیار

تمام وقت

 

 

 

علوم اجتماعی – جامعه شناسی (جامعه شناسی – کلیه گرایش ها)

دکتر سیف اله سیف الهی

دانشیار

تمام وقت

دکتر مهرداد نوابخش

استاد

تمام وقت

دکتر عاصمه قاسمی

استادیار

تمام وقت

دکتر بدری برندگی

استادیار

تمام وقت

دکتر بهرام قدیمی

دانشیار

تمام وقت

 

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه
  دکتر مصطفی ازکیا علوم اجتماعی – جامعه شناسی استاد
  دکتر باقر ساروخانی علوم اجتماعی – جامعه شناسی استاد
  حسن سرائی علوم اجتماعی – جامعه شناسی استاد
  دکتر حبیب اله زنجانی علوم اجتماعی – جامعه شناسی دانشیار
  دکتر علیرضا کلدی علوم اجتماعی – جامعه شناسی استاد
  دکتر منصور وثوقی پژوهش علوم اجتماعی استاد
  دکتر سیدمحمد سیدمیرزائی جمعیت شناسی استاد
  دکتر محمدصادق مهدوی پژوهش علوم اجتماعی استاد
  دکتر مصطفی مهرآئین پژوهش علوم اجتماعی استادیار