علوم اجتماعی و جامعه شناسی

مدیر گروه

دکتر بهرام قدیمی

مرتبه دانشگاهی: دانشیار

دکتری تخصصی: علوم اجتماعی-جامعه شناسی

ghadimi.bahram@srbiau.ac.ir- dr.b.ghadimi@gmail.com

 
اهداف تاسیس رشته و مقاطع تحصیلی و برنامه ترمیک گروه به تفکیک رشته تحصیلی

علوم اجتماعی، چنانکه از موضوع آن بر می آید، شامل آن دسته از علوم می باشد که مربوط به زندگی اجتماعی ما انسانها می باشد. در مقایسه با علوم طبیعی که موضوع مورد مطالعه آن طبیعت می باشد، در علوم اجتماعی، اجتماع و جامعه، موضوع مورد مطالعه (ابژه) و محققان و اندیشمندان به عنوان شناسنده (سوژه) به حساب می آیند. در مراکز علمی عنوان علوم بشری عامتر و کلی تر از علوم اجتماعی می باشد و علوم اجتماعی بسته به شرایط و نیازهای هر جامعه..... ادامه مطلب


اعضای هیأت علمی گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم اجتماعی – جامعه شناسی

مطالعات زنان (۱- مطالعات زنان – حقوق زن در اسلام ۲- مطالعات زنان – زن و خانواده)

۱

دکتر مصطفی ازکیا

استاد

تمام وقت

۲

دکتر خدیجه ذوالقدر

استادیار

تمام وقت

 

 

 

علوم اجتماعی – جامعه شناسی (جامعه شناسی – کلیه گرایش ها)

۳

دکتر باقر ساروخانی

استاد

تمام وقت

۴

دکتر حبیب اله زنجانی

دانشیار

تمام وقت

۵

دکتر سیف اله سیف الهی

دانشیار

تمام وقت

۶

حسن سرائی

استاد

نیمه وقت

۷

دکتر علیرضا کلدی

استاد

تمام وقت

۸

دکتر مهرداد نوابخش

استاد

تمام وقت

۹

دکتر محمدصادق مهدوی

استاد

تمام وقت

۱۰

دکتر مصطفی مهرآئین

استادیار

تمام وقت

۱۱

دکتر عاصمه قاسمی

استادیار

تمام وقت

۱۲

دکتر بدری برندگی

استادیار

تمام وقت

جمعیت شناسی و مردم شناسی (۱- علوم اجتماعی - جمعیت شناسی ۲- علوم اجتماعی - مردم شناسی ۳- جمعیت شناسی)

۱۳

دکتر سیدمحمد سیدمیرزائی

استاد

تمام وقت

جامعه شناسی ورزشی (۱- جامعه شناسی ورزش ۲- جامعه شناسی ورزشی)

۱۴

دکتر بهرام قدیمی

دانشیار

تمام وقت

پژوهش علوم اجتماعی

۱۵

دکتر منصور وثوقی

استاد

تمام وقت

 

اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه