جغرافیا

مدیر گروه

دکتر رحیم سرور

مرتبه دانشگاهی:: استاد

دکتری تخصصی: جغرافیا

تعریف جغرافیا و هدف از تاسیس رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

جغرافیا در مفهوم امروزین خود علم مکان و فضا است. وظیفه جغرافیادان‌ها کشف قانونمندی‌ها، الگوها و روابط فضایی و تشریح، تحلیل و تفسیر الگوهای مکانی – فضایی پدیده‌ها است.

باتوجه به جنبه های نظری و کاربردی علک جغرافیا و اهمیتی که امروزه این علم در شناخت فضای زندگی انسان و راهگشایی و حل بسیاری از مسائل و مشکلات آن یافته است، هدف از این رشته تربیت کارشناسانی است که ضمن فراگیری جنبه‌های نظری و تئوریک علم جغرافیا و ارتقاء آن، از مهارت‌های تخصصی- کاربردی در جهت کمک به ایجاد فضای زیست بهینه و پایدار و نیز افزایش رفاه انسان برخوردار باشند.


اعضای هیأت علمی گروه

مجموعه جغرافیا (۱- آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - کلیه گرایش‌ها ۲- جغرافیا - برنامه ریزی توریسم ۳- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۴- جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۵- جغرافیا و برنامه ریزی شهری - آمایش شهری ۶- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری – برنامه ریزی گردشگری منطقه‌ای ۷- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی ۸- جغرافیای سیاسی ۹- جغرافیای سیاسی - جنوب غرب آسیا ۱۰- جغرافیای سیاسی - ژئوپلیتیک ۱۱- جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی ۱۲- طبیعت گردی (اکوتوریسم) ۱۳- هواشناسی ۱۴- هواشناسی کشاورزی

۱

دکتر رحیم سرور

استاد

تمام وقت

۲

دکتر پرویز کردوانی

استاد

نیمه وقت

۳

دکتر ریباز قربانی نژاد

استادیار

تمام وقت

۴

دکتر فریده اسدیان

(بازنشسته آموزش و پرورش)

استادیار

تمام وقت

قراردادی

۵

دکتر علی توکلان

استادیار

تمام وقت

۶

دکتر عبدالرضا فرجی راد

(بازنشسته وزارت امور خارجه)

دانشیار

نیمه وقت

۷

دکتر اصغر نظریان

استادیار

تمام وقت

۸

دکتر عزت اله عزتی

استادیار

تمام وقت

۹

دکتر مسعود مهدوی حاجیلوئی

استادیار

تمام وقت

۱۰

دکتر لیلا پناهی

استادیار

مأمور

۱۱

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

استادیار

مأمور

۱۲

دکتر رضا برنا

استادیار

مأمور

 


اعضای بازنشسته هیأت علمی گروه

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه پست الکترونیکی
         
         
         
         

مقاطع و رشته‌های تحصیلی

گروه آموزشی رشته تحصیلی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی چارت رشته تحصیلی
جغرافیا آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - کلیه گرایش‌ها - * دکتری تخصیصی
جغرافیا سیاسی-جنوب غرب آسیا - * دکتری تخصیصی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- کیفیت محیطی مناطق روستایی - * دکتری تخصصی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری - * دکتری تخصصی
جغرافیای سیاسی * - کارشناسی ارشد
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-آمایش شهری * - کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-مدیریت و توسعه پایدار روستایی * - کارشناسی ارشد
جغرافیای آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) - آب و هواشناسی کاربردی * - کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-برنامه ریزی گردشگری منطقه‌ای * - کارشناسی ارشد
دروس پیش نیاز رشته جغرافیا     کارشناسی ارشد