تماس با ما

شماره تلفن ساختمان علوم انسانی

۴۴۸۶۵۱۰۰

رییس اداره اموزشی -------داخلی ۳۱۱۲

اداره اموزشی (مسئول) ---- داخلی ۳۰۵۳

کارشناس آموزشی--------داخلی ۳۰۳۰

اداره دانشجویی و فرهنگی -داخلی ۳۰۵۶

****************************************************

شماره تلفن دانشکده برای ارتباط با کارشناسان گروه های آموزش زبان و ادبیات

۰۲۱۴۴۴۵۰۷۰۷
۰۲۱۴۴۴۰۶۰۴۸

۰۲۱۴۴۴۵۰۶۰۷

۰۲۱۴۴۴۵۰۶۰۶

****************************************************
جناب آقای نیکوئی رئیس امور آموزشی زبان و ادبیات

تلفن: ۰۲۱۴۴۴۷۶۴۳۶ و داخلی ۲۱۲

سر کار خانم مامندی کارشناس پژوهشی: داخلی ۲۳۱

سر کار خانم موسوی کارشناس امور مالی: داخلی ۲۴۳

سرکار خانم اشراقی کارشناس آموزشی: داخلی ۲۷۶

جناب اقای محمودی کارشناس آموزشی: داخلی ۲۱۰

****************************************************

کانال تلگرامی اطلاعیه های آموزشی مخصوص دانشجویان

https://telegram.me/LLF_SRBIAU

کانال تلگرامی اطلاعیه های کارگاه های آ موزشی

https://telegram.me/kaargaah