شرایط دفاع در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی برای دانشجویان