علوم ارتباطات اجتماعی

 

 

 

مدیر گروه: دکتر محمد سلطانی فر

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 

 
برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (مقطع دکتری) کد رشته
علوم ارتباطات اجتماعی دکترای تخصصی ۱۷۹

 

 


برنامه ترمیک دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
دروس (پیش نیاز) علوم ارتباطات  
علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد ۱۸۴