جامعه شناسی (دکترای تخصصی)

 
 

 

مدیر گروه: دکتر باقر ساروخانی

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 


 
برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع دکتری)
دروس (مقطع دکتری) کد رشته
جامعه شناسی سیاسی ۹۰۱
جامعه شناسی فرهنگی ۱۷۵
جامعه شناسی گروه های اجتماعی ۱۷۶
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ۱۷۷
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران ۹۰۰