علوم تربیتی

 

 
 

 

مدیر گروه: دکتر مجید علی عسگری

ساختمان علوم انسانی طبقه ششم

 

 


 

 

برنامه ترمیک گرایش های دایر در دانشکده (مقطع کارشناسی ارشد)
دروس (مقطع کارشناسی ارشد) کد رشته
تحقیقات آموزشی ۸۲۹
علوم تربیتی-برنامه ریزی آموزشی ۸۳۰
علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشی ۸۳۱
علوم تربیتی -آموزش و پرورش پیش دبستانی